ANBI gegevens

Naam instelling: Stichting Vrienden van de Koggehoeven

Het RSN/Fiscaal nummer: 858575851

Contactgegevens:

Adres: Dokter Bloemstraat 40
1641 LP Spierdijk
Noord-Holland

Email: info@vriendenvandekoggehoeven.nl
Mobiel: 06-29620564

De doelstellingen:

 • het (financieel) ondersteunen van “Zorgbedrijf de Koggehoeven”, gevestigd op het adres Westeinde 315a te 1647 MR Berkhout, teneinde te komen tot verbetering van de zorg en het welzijn van zowel van mens als dier;
 • het toevoegen van educatieve en recreatieve functies;
 • het verwerven van financiële middelen voor het doen van investeringen en de exploitatie van het zorgbedrijf;
 • het organiseren van de betrokkenheid van direct omwonenden van het zorgbedrijf, alsmede van andere inwoners van de gemeente Koggenland;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan:

De Stichting VvdK is opgericht op 2 maart 2018 en is gevestigd in de gemeente Berkhout.
De structuur van de Stichting VvdK is vastgelegd in artikel 4 van de oprichtingsakte. Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal leden met een minimum van drie leden (een kopie van de oprichtingsakte is op te vragen via het mailadres van de Stichting VvdK).
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en/of penningmeester aan. Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar en voorts zo vaak een bestuurder dit verlangt.

De Stichting VvdK heeft als postadres: Dokter Bloemstraat 40, 1641 LP Spierdijk
De Stichting VvdK heeft als mailadres: info@vriendenvandekoggehoeven.nl

Missie / Visie
Zorgboerderij de Koggehoeven biedt dagbesteding aan aan personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Deze afstand kan er zijn door ziekte, een (niet-)aangeboren lichamelijke en/of geestelijke handicap, een leerachterstand of door een tijdelijk isolement. De Koggehoeven probeert ieders kwaliteiten naar voren te brengen en tegelijkertijd te werken aan de aandachtspunten. Iedereen heeft dan ook het recht op een eigen invulling van de dagbesteding; van knutselen, koken, spelletjes doen of ramen lappen tot tuinieren, helpen in de broeierij of het verzorgen van dieren. Iedereen is gewoon even ‘’zorgvrij’’ op de zorgboerderij.

‘’Want als je de rust, ruimte en kunde hebt, zou je ieder individu -mens of dier- toch een waardige plek in de maatschappij willen geven?’’

Om gehoor te blijven geven aan deze visie en de toenemende vraag naar dagbestedingsplaatsen is gekozen voor bedrijfsuitbreiding met een paardenruisthuis.

Een rusthuis is een ideaal alternatief voor paarden en pony’s, die niet langer bereden kunnen worden maar wel nog van een paardwaardige oude dag mogen genieten.

De combinatie van de dagbestedings-deelnemers met de oudere paarden, blijkt beide groepen zeer positief te beïnvloeden. De vrijloopstal maar ook de uitbreiding met een kantine en bezoekersruimte op de 1e verdieping biedt de mogelijkheid om meer dagbestedingsplekken te creëren.

Onze missie is om, voor zowel de paarden als de cliënten, het verblijf op de Koggehoeven te veraangenamen door specifieke projecten te realiseren. Projecten worden niet eerder in uitvoering genomen dan dat de financiering rond is. Elk project wordt duidelijk omschreven met daarbij het benodigde bedrag. Op de website is per project de voortgang te volgen.

De bestuurders:

 • Bakker (voorzitter)
 • Vacature (Secretaris)
 • Klappe (Penningmeester)
 • Weber-Bakker (Algemeen bestuurslid)
 • Schilder (Algemeen bestuurslid)

Het beloningsbeleid:

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

2018
In het eerste jaar richt het bestuur zich in eerste instantie op het stevig neerzetten van de organisatie van de Stichting VvdK. Dit houdt in:

 • realisatie website
 • realisatie ANBI-status
 • realisatie diverse soorten contracten voor sponsoren, vrienden en ander soortige donateurs
 • werven van “vrienden” en eerste sponsoren
 • vaststellen van de te realiseren projecten
 • promoten Stichting VvdK op de “open-dag” op 25-9-2018

2019
In het tweede jaar staat communicatie centraal. Dit houdt in:

 • Jaarvergadering in het 1e kwartaal
 • financiële verantwoording 2018 in het 1e kwartaal
 • halfjaarlijkse nieuwsbrief voor sponsoren en vrienden
 • overzicht actieve projecten met voortgang / realisatie
 • bekendheid van de Stichting VvdK vergroten via media
 • onderzoek naar speciale fondsen en mogelijke doelsubsidies
 • promoten Stichting VvdK op de “open-dag”

2020
In het derde jaar staat evaluatie/consolidatie centraal. Dit houdt in:

 • Jaarvergadering in het 1e kwartaal
 • financiële verantwoording 2019 in het 1e kwartaal
 • halfjaarlijkse nieuwsbrief voor sponsoren en vrienden
 • overzicht actieve projecten met voortgang / realisatie
 • adhv de evaluatie opstellen beleidsplan periode 2021-2025
 • promoten Stichting VvdK op de “open-dag”

Uiteraard is de werving van sponsoren, vrienden en ander soortige donateurs een blijvend jaarlijks onderdeel van onze werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Alle inkomsten en de uitgaven die de Stichting VvdK worden verantwoord in een jaarrekening. Het boekjaar van de Stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. Jaarlijks wordt de jaarrekening door de penningmeester opgemaakt, gecontroleerd door een jaarlijks benoemde kascommissie en vastgesteld tijdens de jaarvergadering.

De eerste jaarrekening (2018) zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 hier gepubliceerd worden